تماس

آدرس پستی

زنده! روتردام
جعبه پی او ۲۴۱۱۵
۳۰۰۷ دی سی روتردام

جلسات

میدان اولان باتار ۶
NET-3072 JP Rotterdam

آدرس ایمیل

info@leef.cc

تلفن

06-41888995

برای ما ایمیل بفرستید

کمک های مالی (ما ANBI)

BIC: RABONL2U
IBAN: NL41 RABO 0177 4052 36

شماره RSIN

RSIN: 852251038

گزارش سالانه 2019

گزارش سالانه 2019